Gyakran ismételt kérdések

Van-e meghatározott minimuma, vagy maximuma az igényelhető összegnek?

Nincs.

Egyetemi, főiskolai sportegyesületek hogyan kapcsolódhatnak a rendszerbe?

Amennyiben sportszervezetként indulnak a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége által kiírt bajnoki rendszer valamely szintjén, vagy a főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban, és valamely felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenységet, úgy kérelmezhetnek támogatást.

Diáksport egyesületek hogyan kapcsolódhatnak a rendszerbe?

Amennyiben amatőr sportszervezetként látja el diáksport egyesület feladatait, és részt vesz a diák- és főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken, úgy jogosult a támogatásra.

A cégek visszamenőlegesen kiszámított adójukból fizetik a támogatást, vagy az adott adóévre vonatkozóan?

Az adott adóévre vonatkozóan.

Sportiskola lehet-e támogatott szervezet?

Amennyiben megfelel a sporttörvény előírásainak (sportiskola: az a költségvetési szerv vagy közhasznú társaság, amely utánpótlás-nevelést végez, valamint az az iskola, amely a Kt. alapján közreműködik az utánpótlás nevelésében) és egyúttal tagja a valamely látvány-csapatsport szövetségnek.

Az adózóra milyen előírások vonatkoznak?

Ne álljon felszámolási, illetve végrehajtási vagy csőd-eljárás alatt, pozitív adóalappal rendelkezzen, továbbá nem lehet állami vagy többségi állami tulajdonú cég.

Milyen határidőig lehet az elfogadott sportfejlesztési programhoz támogatót találni?

A sportfejlesztési program idei évre vonatkozó, szeptember 15-i beadási határideje után is lehet, akár az elfogadott program egy részére, de legkésőbb december 20-ig érdemes, hiszen addig töltik fel a társasági adójukat a cégek. A támogató részéről történő utalásnak legkésőbb adott év december 31-ig teljesülnie kell a támogatott számláján. 2012-től a sportfejlesztési program beadási határideje április 1.

Mi számolható bele az önrészbe?

Gyakorlatilag bármilyen, a társasági adón kívüli forrás, azaz akár az állami támogatás, vagy önkormányzati támogatás is.

Lehet-e módosítani a már elfogadott programon?

Bizonyos feltételek teljesülése esetén, a jogszabályban meghatározott módon van lehetőség az elfogadott program egyszeri módosítására azzal, hogy a támogatási összeg nem emelkedhet az eredetileg elfogadotthoz képest.

Igényelhet-e utánpótlás jogcímen belül ugyanazon gyerek után támogatást az egyesület és a sportoló is?

Igen, természetesen azzal, hogy a két szervezet két külön célra, azaz a sportszervezet a sportszervezet keretein belül szervezett sportolására, míg a szövetség a válogatott kerettagságából eredő feladatokra, költségekre igényelhet támogatást.

Újonnan alakult szervezet nyújthat-e be kérelmet?

Az az amatőr, vagy hivatásos sportszervezet, amely legalább két éve még nem működik, támogatási igazolás iránti kérelmet nem nyújthat be.

Önálló jogi személyiséggel rendelkező szakosztálya az egyesületnek nyújthat-e be kérelmet?

Nem, sem szakosztály, sem szövetség területi szervezete nem lehet kérelmező, hiába rendelkezik önálló jogi személyiséggel.

A sportági szakszövetség minden, a szövetség keretein belül működtetett szakágára nyújthat be kérelmet?

Igen, tehát pl. az MLSZ igényelhet támogatást a futsalra, a jégkorong az in-line hokira, a kézilabda a strandkézilabdára, stb.

Ki minősül sportszakembernek?

A sportági szakszövetség képzési szabályzatában meghatározottak szerint.

Mi a 2011-2012-es évre vonatkozó sportfejlesztési programok elszámolási határideje?

Az elszámolásokat legkésőbb 2012. július 30-án kell leadni a Nemzeti Sport Intézet részére.
107/2011 (VI.30) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés

Be lehet e nyújtani korábban az elszámolást?

Igen. Az elszámolások 2012. július 30-a előtt is benyújthatóak. Abban az esetben ha a sportszervezet befejezettnek tekinti a sportfejlesztési programját (teljesen megvalósult, vagy a rendelkezésére álló összeget felhasználta és nem tud több támogatót szerezni stb.) kérjük a lehető legkorábban nyújtsák be az elszámolásokat, a mihamarabbi elbírálás érdekében.
107/2011 (VI.30) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés

Milyen esetekben kötelező részelszámolást benyújtani?

A részelszámolások benyújtása két esetben kötelező.
1. Abban az esetben, ha az ellenőrző szervezet azt előírja, és külön kéri.
2. Utófinanszírozott projektek kapcsán, abban az esetben, hogyha a támogatott szervezet a jóváhagyó szervezet elkülönített számláján számára rendelkezésre álló összeg részelszámolással érintett részét kívánja lehívni. Részelszámolás lehívása csak pénzügyileg teljesített számlák és csatolt dokumentumok benyújtását és jóváhagyását követően lehetséges
Részelszámolás benyújtása a fenti két pontban leírtaktól eltérő esetekben is lehetséges, de nem kötelező.

Elszámolható-e olyan tétel, amelynek teljesülése az elszámolási időszakon kívülre esik (2012. június 30.)?

Nem. Amennyiben a szakmai teljesülés az elszámolási időszakon kívül esik, a jelenlegi támogatási időszakban az adott tétel nem számolható el, attól függetlenül, hogy a pénzügyi teljesítés 2012. június 30-a előtt megtörténik.

Meghosszabbítható a sportfejlesztési program?

Igen. Az érintett Kormányrendelet 14. § (4) bekezdése értelmében a támogatott szervezet a jóváhagyó szervezetnél kérelmezheti a jóváhagyással tartalmában egyező sportfejlesztési program további, legfeljebb 3 évvel történő meghosszabbítását. A jóváhagyó szervezet a módosítási kérelemről 30 napon belül dönt, és arról értesíti az ellenőrző szervet is. Ugyanezen szakasz (9) bekezdése szerint, ha jogosult módosított vagy új sportfejlesztési program megvalósítására, az adott támogatási időszakban fel nem használt támogatás összegét, de legfeljebb csak a pénzügyileg teljesített támogatási igazolások összértékének 25%-ig használhatja fel. A fennmaradó fel nem használt támogatást a sportszervezet a (4) és (7) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a sportpolitikáért felelős minisztérium által közzétett keretszámlájára vagy a Magyar Állam részére köteles megfizetni.

Az előrehaladási jelentést minden esetben kötelező benyújtani?

Igen. Amennyiben támogatási igazolás kiállításra került, az előrehaladási jelentést kötelező benyújtani az ellenőrző szerv részére.
107/2011 (VI.30) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés

Kötelező-e feltölteni a pályázati anyagot a támogatott sportszervezetek honlapjaira?

Igen. A támogatás igénybevételére jogosult szervezet honlapján köteles közzétenni a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programját, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás meghatározott összegét. Amennyiben az adott sportszervezet nem rendelkezik önálló honlappal, abban az esetben is szükséges biztosítani a nyilvánosságot a fent leírtakkal kapcsolatban. (pl. Önkormányzat, település honlapja)
107/2011 (VI.30) Korm. rendelet 4. § (11) bekezdés

A különböző jogcímeken kapott támogatás házipénztár vezetése jogcímenként történik?

A TAO pénzügyek kezelésére vonatkozóan elkülönített pénzkezelést ír elő a jogszabály. Ilyen értelemben javasolt a pénztár forgalomra is egy elkülönített pénztárat rendszeresíteni. Ebben az esetben jól ellenőrizhető a bankszámláról a pénztárba betett összeg. A pénztárban kerüljön megjelölésre melyik jogcímről, számláról került az összeg a pénztárba. Illetve kifizetésnél javasolt a számla összegét a támogatási intenzitásnak megfelelően szétbontva feltüntetni, akkor is ha egy bizonylaton történik a számla értékének kifizetése.
107/2011 (VI.30) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdés

A közreműködői díjaknak kell külön alszámlát nyitni?

Nem. A közreműködői díjnak nem kell külön alszámlát nyitni. A 2012/2013-as támogatási időszaktól a közreműködői díj mértéke a támogatás teljes összegének 2%-a, de összességében legfeljebb 50 millió forint.
107/2011 (VI.30) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés

Az elszámolás jogcímenként történik?

Igen. Az elszámolást jogcímenként elkülönítve, az összesített elszámolási táblázat alapján kell az ellenőrző szerv részére benyújtani.
107/2011 (VI.30) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés

Hogyan történik az önrész felhasználása?

Az önerőt nem kötelező az elkülönített számlákon tartani, hanem lehetőség van arra, hogy a szervezet egyéb főszámláján tárolja. Kifizetés szempontjából van lehetőség arra, hogy a kifizetendő számla összeg önrészét az alszámlára vezetve, egységesen kerüljön a számla rendezésre, illetve az is lehetséges, hogy adott számla összegének kifizetése a támogatási intenzitásnak megfelelően az alszámláról és a főszámláról megosztva történjen. Az önrész alszámlára történő átvezetése több részletben is történhet. A támogatott szervezet az önrészt a sportfejlesztési program megvalósításával összhangban, a szükséges mértékben úgy köteles rendelkezésre bocsátani, hogy annak teljes összege a támogatási időszakban felhasználásra kerüljön. Tehát az elszámolás benyújtásáig szükséges biztosítani a jóváhagyott sportfejlesztési programban rögzített arányokat az önrész illetve a támogatási összeg vonatkozásában.

Elszámolható –e bérkifizetés vállalkozói szerződés és számla alapján?

Hivatásos sportszervezetek esetében a törvény lehetővé tette a vállalkozói számla elfogadását, azonban ezt a 2011.12.17-i törvénymódosítás eltörölte. Amatőr sportszervezetek esetében ez a lehetőség korábban sem állt fenn, az érintett szervezetektől az egész támogatási időszakra vonatkozóan csak bérszámfejtett formában fogadjuk el az elszámolást. A 2011/12-es támogatási időszakban hivatásos sportszervezeteknél a számla alapján történt kifizetés még elfogadható.
107/2011 (VI.30) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 4. pontUtánpótlással kapcsolatos kérdések

Utánpótlás korú, versenyrendszerben eddig részt nem vevő sportolók esetében rendelkezni kell-e a pályázat beadásakor versenyengedélyekkel, vagy elegendő azok igénylésének elindítása, vagy megigénylése akkor, ha támogatást nyert az egyesület? Ugyanígy a költségek felsorolásánál a támogatás/fő esetben minden utánpótlás korú versenyzővel lehet-e számolni, vagy csak akinek már engedélye van?

A kérelem benyújtásakor már igazolt versenyzők, vagy igazolhatóan a következő bajnoki szezonban résztvevő versenyzők után igényelhető a támogatás.

Az utánpótlás-nevelés fejlesztése jogcím alatt korcsoportonkénti bontásban kell az elszámolást benyújtani?

Nem. Nem korosztályonként kell elszámolni, hanem a jogszabályban meghatározott aljogcímenkénti bontásban kell az elszámolást benyújtani.

Lehetséges-e az egyes aljogcímek közötti átcsoportosítás?

A 10%-nál kisebb mértékű (aljogcímek közötti) átcsoportosítás nem engedélyköteles, csupán az előrehaladási jelentésben kell jelezni az eltérést, valamint bejelentéssel kell élni a szakszövetség felé. Az ennél nagyobb mértékű átcsoportosítási kérelmüket az érintett országos szakszövetség felé kötelesek benyújtani. A jogcímek közötti átcsoportosítás minden esetben hatósági eljárás keretében történhet, melyről a szakszövetség 30 napon belül hozza meg döntését.